Antrepo ve Serbest Bölgeler Şube Müdürlüğü

Antrepo ve Serbest Bölgeler Şube Müdürlüğü'nün Görevleri

* Geçici depolama yerleri ve lojistik merkezlerinin açılıp işletilmesine, buralarda yapılacak değişikliklere ve bu yerlerin kapatılmasına ilişkin işlemlerle ilgili inceleme ve araştırma yaparak evrakı görüşleri ile birlikte Bakanlığa iletmek. 
* Genel ve özel akaryakıt antrepoları dışındaki antrepoların Açma ve İşletme Yatırım İzni ile Antrepo Açma ve İşletme İznine ilişkin başvurularla, devir, genişletme, daraltma, kapatma ve benzeri işlemleri yürütmek.
* Gümrüksüz satış mağazaları ve depolarının açılması, işletilmesi, devri, kapatılması ve benzeri işlemlerle ilgili inceleme ve araştırma yaparak evrakı görüşleri ile birlikte Bakanlığa iletmek ve yerli üretim eşyasına ait katalogları onaylamak.
* Serbest Bölgelerde gümrük işlemlerinin yürütülmesi ve takibini yapmak.
* Geçici depolama yerleri, antrepo, gümrüksüz satış mağazaları ve depolar için açma ve işletme harçlarının takibini yapmak.
* Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından antrepolarla ilgili olarak Gümrük Müdürlüklerine verilen tespit raporlarının kabul edilmesi ile ilgili düzenlemeleri yapmak.
* Antrepoların mevzuatta öngörülen şartları taşıyıp taşımadıklarının belirli aralıklarla denetlenmesini ve yıllık sayımlarının takip edilmesini sağlamak.
* Gümrük Müdürlüklerince intikal ettirilen bir defaya mahsus geçici depolama yeri izin taleplerini karşılamak.
* Antrepolar, geçici depolama yerleri ve gümrüksüz satış mağazaları ve depoları ile ilgili olarak Gümrük Müdürlükleri tarafından uygulanan cezalara ilişkin itirazları incelemek ve sonuçlandırmak.
* Antrepoların uygun teknik cihazlarla izlenmesini sağlayacak çalışmaları yürütmek.
* Hudut kapıları, deniz ve havalimanlarında yerli yiyecek ve içecek satış yerleri açılıp işletilmesine izin verme işlemlerini yürütmek.
* Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.