Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün Görevleri

* Bölge Müdürlüğünde taşınırların muhafazası, kaydı, zimmetlenmesi ve kayıtlardan çıkarılması işlemlerini yürütmek, Taşınır Yönetim Hesabını hazırlamak.
* Bölgedeki harcama birimlerinden alınan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini konsolide ederek idarenin Bölge Taşınır Hesabı Cetvelini düzenlemek ve ilgili yerlere göndermek.
* Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek.
* Birim faaliyet raporlarını hazırlamak.
* Hizmet Envanteri ve Hizmet Standartlarına ilişkin çalışmaları takip etmek, koordine etmek ve uygulamayı geliştirmek için çalışmalar yapmak.
* Bakanlık Standart Dosya Planı ile ilgili işlemleri yürütmek.
* Hizmet için ihtiyaç duyulacak  hizmet alımı, taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, satın alınması ve bakımlarının yapılmasını sağlamak.
* Kılık kıyafet ile ilgili işlemleri yürütmek.
* Genel bütçeden maaş alan personele yapılan her türlü ödemeyle ilgili işlemleri yürütmek. 
* Binaların bakım, onarım, güvenlik, temizlik, aydınlatma ve ısıtma ile taşıma hizmetlerini gerçekleştirmek.
* Sivil savunma, seferberlik ve yangından korunma hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
* Lojman, yemekhane, misafirhane ve sosyal tesis hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
* Doküman Yönetim Sistemi, evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmek.
* Özel güvenlik teşkilatı personeli ile ilgili işlemleri yürütmek.
* Resmi mühür ve kaşeler ile ilgili işlemleri yürütmek.
*Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca kamu zararlarının ve kamu alacaklarının takip işlemlerini yapmak.
* Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.