Gümrük İşlemleri ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Gümrük İşlemleri ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nün Görevleri

* Bölge Müdürlüğüne bağlı birimler için mevzuat desteği sağlamak, bu çerçevede, düzenli olarak ilgili mevzuat kaynaklarını takip etmek ve mevzuat değişikliklerini personelin bilgi ve dikkatine sunmak.
* Diplomatik statüyü haiz kişilerin araç ve eşyalarının gümrük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
* Uluslararası organizasyonlara katılacak kişi veya kurumların temsilcileri ile bu katılımcılara ait araç ve eşyaların gümrük işlemlerinde gerekli kolaylığın gösterilmesine ilişkin bildirimlerin ilgili birimlere gönderilmesi ve takibi işlemlerini yürütmek. SDP:
* İstisna ve muafiyet hükümleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
* Gümrük idarelerinin açılması ve kapatılması ile ilgili çalışmaları yürütmek.
* İthal veya ihraç yükü taşıyan ticari kara taşıtları ile turistik kolaylıklardan istifade ile geçici girişi yapılan özel kullanıma mahsus taşıtların takip işlemlerini yapmak.
* Taşıdığı isim ya da simgeler nedeniyle ithaline izin verilmeyen eşyanın başka bir gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin talepleri inceleyip sonuçlandırmak.
* Gümrüklerde iş yapan gerçek kişi ve firmalara ilişkin dosyalama işlemlerini takip etmek.
* İlgili meslek kuruluşları ile bölgesel düzeydeki ilişkileri yürütmek.
* Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müşavir Yardımcıları ve stajyerler ile gümrüklerde iş takibi yapan diğer temsilcilerle alakalı işlemleri yürütmek.
* Şube görev alanı ile ilgili olarak, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından verilen tespit raporlarının kabul edilmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve takibini yapmak.
* 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa ilişkin işlemleri yürütmek.
* Teminatlarla ilgili işlemleri yürütmek.
* TIR Sözleşmesi kapsamında yapılan işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
* Ulaştırma mevzuatına göre yapılması gereken işlemleri yürütmek.
* İç Kontrol Standartlarının uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak.
* Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.