Tasfiye Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Tasfiye Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün Görevleri

* Tasfiyelik hale gelmiş eşyanın satış işlemlerini yürütmek.
* İmhalık hale gelmiş eşya ile ilgili işlemleri yürütmek.
* Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen eşya tahsis taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek.
*Tasfiye İşletme Müdürlüklerince yapılacak yıllık sayım tutanaklarını kontrol ederek sonuçlarını takip etmek.
*Tasfiye İşletme Müdürlüklerince hazırlanan ihale onay dosyalarına ilişkin işlemleri yürütmek.
* Tasfiye İşletme Müdürlüklerinden gelen ihale iptal talepleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
*İhalelere ilişkin teklif değerlendirmelerini inceleyerek değerlendirme sonuçları ile birlikte ilgili Tasfiye İşletme Müdürlüğüne göndermek.
*Satış sonuçları ve performans hedeflerine ilişkin raporları hazırlamak.
* Döner sermaye bütçe tekliflerini hazırlamak.
*İşletme müdürlüklerince hazırlanan döner sermaye bütçe tekliflerine ilişkin işlemleri yürütmek.
* İşletme müdürlüklerince döner sermayeden yapılacak taşınır mal ve hizmet alımları ile bina, küçük onarım ve yatırım programı kapsamında yapılacak yatırım ihtiyaçlarını değerlendirmek, karşılamak ve buna ilişkin işlemleri yerine getirmek.
* Kesin hesap cetvellerini düzenlemek.
*Eşyanın satışa esas bedelinin değiştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
*Tasfiye İşletme Müdürlüklerinden intikal eden harcama evrakının ön mali kontrolünü yapmak.
* Tasfiye Yönetmeliği hükümleri uyarınca ihaleden yasaklanması gerekenlere ilişkin İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Tablosunu düzenlemek ve buna ilişkin işlemleri yürütmek.
* Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.