Transit Şube Müdürlüğü

* Bölge Müdürlüklerinin bağlantı idarelerinde başlatılmış transit işlemlerinin süresi içinde sonlandırılmadığı veya ibra edilmediği durumlarda araştırma başlatmak için varış idarelerine gerekli mesajları göndermek veya gönderilmesini sağlamak.
* Araştırmaya düşen beyannameler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüğü bağlantısı varış idarelerinde gerekli araştırmayı yaparak, hareket idarelerine gerekli mesajları zamanında göndermek veya gönderilmesini sağlamak.
* Varış idaresi nezdinde yapılan araştırmanın sonuç vermediği durumlarda asıl sorumlu nezdinde araştırma başlatmak veya başlatılmasını sağlamak.
* Koşulları gerçekleştiği takdirde doğrudan asıl sorumlu nezdinde araştırma başlatmak veya başlatılmasını sağlamak.
* İbra edilmemiş transit beyannamelerini düzenli olarak kontrol ederek, Ortak Transit Sözleşmesi çerçevesinde belirlenen süreler içerisinde kefil kuruluşa ve asıl sorumluya bildirimde bulunmak veya bulunulmasını sağlamak.
* Tahsilatı gereken beyannamelerin takibinin yapılarak kefil veya asıl sorumlu nezdinde ilgili gümrük idarelerince tahsilat işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
* Kapsamlı teminat başvurularını değerlendirerek sonuçlandırmak ve uygun bulunanların işlem dosyasını Gümrük İşlemleri ve Koordinasyon Şubesine intikal ettirmek.
* Ortak Transit Sözleşmesine akit ülkelerden gelen elektronik posta ve resmi yazıları, mevzuata uygun bilgi ve belgeler ile cevaplandırmak.
* Ortak Transit Sözleşmesine akit ülkelerin araştırma ve tahsilat ile yetkili idarelerine ilave bilgi ve belge göndermek için elektronik posta veya mevzuatın öngördüğü resmi yazıları göndermek.
* Bakanlık ortak transit ile ilgili birimleri ve diğer Bölge Müdürlükleri ile düzenli iletişim kurmak, durum raporları düzenlemek ve bilgilendirmek.
* Bağlantı gümrük idarelerine transit konularında düzenli eğitimler vermek.
* BİLGE ve NCTS programında veya mevzuatta transit konuları ile ilgili yaşanan aksaklıkları tespit ederek, yapılması uygun görülen düzenlemeleri Bakanlık birimlerine bildirmek.
* Bağlantı gümrük idarelerinde yerel transit koordinatörleri belirleyerek transit işlemlerinin zamanında sonlandırılması ve kapatılmasını sağlamak.
* Sunulan transit beyanlarının veya alternatif kanıtların doğruluğundan şüphe edildiği durumlarda veya risk analizine dayalı olarak, sonradan kontrol kapsamında mutat formlar kullanarak varış idaresi ile yazışma yapmak veya yaptırmak.
* Sonradan kontrol kapsamında, hareket idarelerince mutat formlar ile gönderilen doğrulama taleplerini zamanında cevaplandırmak veya cevaplandırılmasını sağlamak.
* TIR Sözleşmesi kapsamında yapılan işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
* GÜVAS ve TIR/Transit Takip Programı üzerinden sorgular yapılarak kayıtları açık görünen TIR Karnelerini sorgulamak, bunlara ilişkin takiplerin bağlantı idarelerce yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
* Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.