Hedefler

  • Hizmet sunum kalitesini her yıl artırmak
  • Uluslararası standartlara, kurallara ve prensiplere uyumu sağlamak, uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde etkinliği artırmak
  • Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
  •  Kaçakçılıkla mücadele ile insan ve çevre sağlığını korumada etkililiği artırmak
  • Vergi kayıp ve kaçağını asgariye indirmek
  • Gümrük idaresinin daha etkin ve modern bir yapıya kavuşturulması amacıyla alternatif finansman modellerini geliştirmek ve uygulamaya almak
  • Tasfiye işlemlerini hızlandırmak ve kaçak eşya ambarı ihtiyacını karşılamak
  • Kurum imajını güçlendirmek